معرفی

مشخصات فردی

مجید ادریس آبادی

نام - نام خانوادگی : مجید   ادریس آبادی

پست الکترونیکی : edris.majid@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم اقتصادی -نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : داشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی - بخش عمومی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت امور بانکی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372-07-01

مجید ادریس آبادی
مجید ادریس آبادی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    مربی
^